English
ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าโปรตอนทั่วประเทศ

บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอน ในประเทศไทย ปรับแผนกลยุทธ์ รับปี 2009 เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการให้เปี่ยมด้วยมาตรฐาน และการบริการที่ประทับใจ โดยการจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์บริการมาตรฐานโปรตอน” สำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์โปรตอนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ วันนี้ – มีนาคม 2552

สำหรับโครงการนี้ ได้ถูกจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพ และพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการจัดการ อย่างเป็นระบบ อาทิ ระบบปฏิบัติการ 4M (ประเมินคุณภาพการบริการ การจัดการศูนย์บริการรถยนต์โปรตอนทั่วประเทศ),ระบบ QC (ควบคุมคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหาที่แท้จริง เพื่อการแก้ไขได้ถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง) และ 5ส (แนวความคิดในการจัดระเบียบในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการเพื่อก่อให้เกิด การทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย) รวมไปถึง 7 ขั้นตอนมาตรฐานกระบวนการให้บริการ จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ให้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานของโปรตอน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์บริการ ทั่วประเทศ

อีกทั้งจะสามารถเพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าที่เลือกใช้รถยนต์โปรตอนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผู้จำหน่ายทั่วประเทศ รวมไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการในครั้งต่อไป

  โฆษณาทางโทรทัศน์


โปรตอน Exora
» ดูโฆษณาโปรตอน Persona CNG
» ดูโฆษณาภาพยนตร์โฆษณา เปิดตัวรถยนตร์โปรตอน
» ดูโฆษณา


หน้าหลัก เยี่ยมชมโปรตอน สินค้า ข่าว & กิจกรรม โชว์รูม / ศูนย์บริการ ติดต่อเรา
©2010 สงวนลิขสิทธิ์, บริษัท พระนครโอโตเซลส์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0 2579 0888 แฟกซ์ 0 2579 3788